HAZE FREE THAILAND

ติดต่อเรา

ช่องทางติดต่อ โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน

โครงการย่อยที่ 1
การปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินและการออกแบบห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตรเพื่อลดการเกิดหมอกควัน
ที่อยุ่: ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร: 0-5394-3603-4