HAZE FREE THAILAND
พื้นที่เผาไหม้

จำนวนรอยเผาไหม้ : จุด

พื้นที่รวม : ตร.กม.

รอยเผาไหม้ Burn Scar

รอยเผาไหม้สามารถคำนวณได้จากภาพดาวเทียม LANDSAT-8 โดยใช้การแปลงภาพที่ถ่ายทางอากาศต่างช่วงเวลาคือ ภาพก่อนเกิด ไฟป่าและภาพเมื่อเปิดไฟป่า เพื่อหาค่าความแตกต่างของดัชนีการเผาไหม้ (Difference Normalized Burn Ratio; DifNBR) รอยไหม้นี่สามารถบอกตำแหน่งและขนาดของพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้ได้ ข้อมูลที่ได้นี้สามารถนำมาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดไฟไหม้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้ซ้ำซากได้ และพื้นที่เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ได้ เพื่อนำมาให้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเกิดไฟำหม้ในพื้นที่ต่างๆ ได้

จากการวิเคราะห์รอยเผาไฟในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือพบว่าจังหวัดที่มีพื้นที่ที่มีรอยไหม้ซ้ำซากสูงที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 1) จังหวัดลำปาง 2) จังหวัดเชียงใหม่ และ 3) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังแสดงในตารางที่ 1 ตารางสรุปการใช้ที่ดินในพื้นที่เผาไหม้ซ้ำซาก 3 ปี (2557-2559) รอยเผาไหม้ซ้ำซากที่เกิดขึ้นนี้ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับแผนที่แล้วพบว่าเป็นรอยเผาไหม้ที่เกิดขึ้นในขอบเขตพื้นที่ป่า ผลัดในเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีด้วยกัน สองสาเหตุหลัก คือ รอยเผาไหม้ที่เกิดจากไฟป่า และรอยเผาไหม้ที่เกิดการเผาพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่ในพื้นที่ป่า ดังแสดงใน ภาพที่ 1 แสดงรอยเผาไหม้ซ้ำซากในปี 2557-2559 ตามรูปแบบการใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินและภาพที่ 2-10 แสดงลักษณะการใช้ที่ดินและรอยเผาไหม้ซ้ำซากระหว่างปี 2557-2559 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย

         

ตารางที่ 1 ขนาดพื้นที่รอยเผาไหม้ระหว่างปี 2557-2559 รายจังหวัด

จังหวัด

ขนาดพื้นที่ (ไร่)

ลำปาง

894,116

เชียงใหม่

778,016

แม่ฮ่องสอน

722,204

ตาก

671,035

น่าน

635,200

แพร่

489,203

อุตรดิตถ์

449,491

พะเยา

223,465

ลำพูน

180,677

เชียงราย

89,714

รวม

5,133,121


ภาพที่ 1 แสดงรอยเผาไหม้ซ้ำซากในปี 2557-2559 ตามรูปแบบการใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน


ภาพที่ 2 การใช้ที่ดินในพื้นที่เผาไหม้ซ้ำซาก ในปี 2557 – 2559 จังหวัดเชียงราย


ภาพที่ 3 การใช้ที่ดินในพื้นที่เผาไหม้ซ้ำซาก ในปี 2557 – 2559 จังหวัดเชียงใหม่


ภาพที่ 4 การใช้ที่ดินในพื้นที่เผาไหม้ซ้ำซาก ในปี 2557 – 2559 จังหวัดตาก


ภาพที่ 5 การใช้ที่ดินในพื้นที่เผาไหม้ซ้ำซาก ในปี 2557 – 2559 จังหวัดน่าน


ภาพที่ 6 การใช้ที่ดินในพื้นที่เผาไหม้ซ้ำซาก ในปี 2557 – 2559 จังหวัดพะเยา


ภาพที่ 7 การใช้ที่ดินในพื้นที่เผาไหม้ซ้ำซาก ในปี 2557 – 2559 จังหวัดแพร่

s

ภาพที่ 8 การใช้ที่ดินในพื้นที่เผาไหม้ซ้ำซาก ในปี 2557 – 2559 จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ภาพที่ 9 การใช้ที่ดินในพื้นที่เผาไหม้ซ้ำซาก ในปี 2557 – 2559 จังหวัดลำปาง


ภาพที่ 10 การใช้ที่ดินในพื้นที่เผาไหม้ซ้ำซาก ในปี 2557 – 2559 จังหวัดลำพูน


ภาพที่ 11 การใช้ที่ดินในพื้นที่เผาไหม้ซ้ำซาก ในปี 2557 – 2559 จังหวัดอุตรดิตถ์

s