HAZE FREE THAILAND
สถานการณ์ที่ดินและป่าไม้
จังหวัด ปี 2558
เนื้อที่ป่า (ไร่) ร้อยละของพื้นที่จังหวัด
น่าน 4,654,853.32 38.60
เชียงใหม่ 9,678,957.48 30.04

ป่าแม่แจ่ม

อ.แม่แจ่ม มีพื้นที่ประมาณ 1,692,698 ไร่

ป่าน่าน

พื้นที่จังหวัดน่าน ทั้งหมด 7,651,585.93 ไร่