HAZE FREE THAILAND
จุดความร้อน

จำนวนจุด Hot Spot ของแต่ละพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน อำเภอแม่เเจ่ม อำเภอจอมทอง
0 0 32 0

ข้อมูลจุดความร้อน (Hotspots) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจด้วยดาวเทียม ที่ให้ค่าพิกัดตำแหน่งของจุดที่พบว่ามีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณโดยรอบและคาดว่าน่าจะมีการเผาไหม้เกิดขึ้น มีข้อดีที่สามารถให้ข้อมูลการเผาไหม้ในช่วงเวลาใกล้เคียงสภาพจริง (near-real-time) และหลายครั้งต่อวันโดยประมาณเวลาระหว่าง1.30-2.00 น., 10.00-11.30 น.,13.00-14.30 น., 15.00-16.30 น.และ 21.30-23.00 น.โดยการรายงานในแต่ละวันอาจมีเวลาคลาดเคลื่อนแตกต่างกัน แหล่งข้อมูลที่สำคัญ คือ ดาวเทียม Terra/Aqua MODIS (ขนาดจุดภาพ 1,000 เมตร), SUOMI NPP (ขนาดจุดภาพ 375 เมตร)และ NOAA19(ขนาดจุดภาพ 1,000 เมตร) ขนาดจุดภาพที่แตกต่างกันทำให้ดาวเทียมตรวจจับจุดความร้อนได้จำนวนแตกต่างกัน โดยดาวเทียม SUOMI NPP สามารถตรวจจับจำนวนจุดความร้อนได้มากที่สุด ข้อมูลจุดความร้อนจากทั้งสามแหล่งให้รายละเอียดเพียงตำแหน่งพิกัดของจุดที่ตรวจพบ เมื่อนำมาสร้างเป็นแผนที่สามารถแสดงการกระจายตัวของจุดที่มีการเผาไหม้ และเมื่อนำไปซ้อนทับกับแผนที่การใช้ที่ดิน เขตปกครอง เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตพื้นที่อนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า) สามารถวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้ตามสภาพการใช้ที่ดิน เขตปกครอง ชนิดป่าไม้ และพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย ดังแสดงในภาพที่ 1 จึงมีประโยชน์อย่างมากในการติดตามการเผาไหม้ในพื้นที่ต่างๆ การชี้เป้าหมายจุดที่เกิดไฟไหม้เพื่อให้สามารถดับไฟก่อนจะลุกลามเป็นไฟขนาดใหญ่ที่สร้างปัญหาหมอกควัน (ศุทธินี  ดนตรี,2560)

การเผาหรือจุดความร้อนที่เกิดขึ้นต่างช่วงเวลานั้นมีสาเหตุของการเผาที่แตกต่างกันไป ดังนี้

เดือนมกราคม มีสาเหตุ จากการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง การเตรียมขยายไร่ การเผาเพื่อของป่า และการชิงเผา
เดือนกุมภาพันธ์สัปดาห์ที่ 1-2 มีสาเหตุจาก การเผาเพื่อของป่า การเผาหญ้า ไฟป่าหรือไฟที่ลุกลามมาจากที่อื่น การชิงเผา
เดือนกุมภาพันธ์สัปดาห์ที่ 3-4 มีสาเหตุจาก การเผาเพื่อของป่า การเผาหญ้า ไฟป่าหรือไฟที่ลุกลามมาจากที่อื่น การเตรียมขยายไร่ การชิงเผา และการกลั่นแกล้ง
เดือนมีนาคมสัปดาห์ที่ 1-2 สาเหตุคือ การเตรียมปลูกพืชในพื้นที่สูงและไร่หมุนเวียน การเผาเพื่อของป่า การเผาหญ้า ไฟป่าหรือไฟที่ลุกลามมาจากที่อื่น การเตรียมขยายไร่ในพื้นที่สูง การทำแนวกันไฟ และกลั่นแกล้ง
เดือนมีนาคมสัปดาห์ที่ 3-4 สาเหตุคือ การเตรียมปลูกพืชในพื้นที่สูงและไร่หมุนเวียน การเตรียมขยายไร่ในพื้นที่สูง ไฟป่าหรือไฟที่ลุกลามมาจากที่อื่น การเผาเพื่อของป่า การทำแนวกันไฟ และกลั่นแกล้ง (ศุทธินี ดนตรี, 2557)

 

โดยสรุปคือ ช่วง ช่วงก่อน 60 วัน ห้ามเผา จะเป็นการชิงเผาพื้นที่ป่าเต็งรังในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ช่วงระหว่าง 60 วัน ห้ามเผา เป็นช่วงเผาไร่หมุนเวียนในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน และช่วงหลัง 60 วัน ห้ามเผา เป็นช่วงเผาวัสดุทางการเกษตร ในช่วงปลายเดือน เมษายน - พฤษภาคม ก่อนฤดูฝน

 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงจุดความร้อนในจังหวัดเชียงใหม่แบ่งตามช่วงเวลา ในปี 2559ภาพที่ 2 แผนที่แสดงจุดความร้อนในจังหวัดน่านแบ่งตามช่วงเวลา ในปี 2559