HAZE FREE THAILAND

ขั้นตอนการบรรจุข้าวสาร เพื่อจำหน่ายโดยวิธีการบรรจุในถุงสุญญากาศ (Vacuum Packing)

ขั้นตอนการเตรียมข้าวสาร

1 เตรียมเมล็ดข้าวเปลือก พันธุ์พื้นเมืองของชาวเขาเผ่า “ปะเกอกะญอ” บ้านขุนปอง-ห้วยวอก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


2 นำข้าวเปลือกที่ได้จากแปลงของเกษตรกร ไปตากแดด เมื่อผ่านกระบวนการตากแล้วจึงนำข้าวเปลือกผ่านกระบวนการทำความสะอาด เพื่อนำเมล็ดข้าวลีบ และเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ รวมถึงการนำเอาวัสดุการเกษตรที่ติดมากับข้าวเปลือกออก เช่น เศษฟาง ดิน หินและทราย


วิธีการบรรจุภัณฑ์

1 ข้าวกล้องที่ผ่านการกะเทาะเปลือกแล้วจะผ่านการร่อนตระแกรง เพื่อคัดร่อนขนาดข้าวสารและปลายข้าว


2 นำข้าวสารลงบรรจุถุงพลาสติก และชั่งน้ำหนัก


3 ปิดฝาครอบลง เครื่องจำเริ่มทำงานโดยการดูดอากาศออกจากถุงแล้วปิดผนึกถุงจนสนิท เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วเครื่องจะเปิดออกอย่างอัตโนมัติ


4 ข้าวสารที่บรรจุเพื่อจำหน่าย ถุงละ 1 กิโลกรัม


5 ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุเรียบร้อย นำไปจำหน่ายร้านเกษตร มช.

ขั้นตอนการบรรจุข้าวสาร เพื่อจำหน่ายตลาดโก้งโค้ง คณะเกษตร มช.โดยวิธีการบรรจุ

ขั้นตอนการเตรียมข้าวสาร

1 เตรียมเมล็ดข้าวเปลือก พันธุ์พื้นเมืองของชาวเขาเผ่า “ปะเกอกะญอ” บ้านขุนปอง-ห้วยวอก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


2 นำข้าวเปลือกที่ได้จากแปลงของเกษตรกร ไปตากแดด เมื่อผ่านกระบวนการตากแล้วจึงนำข้าวเปลือกผ่านกระบวนการทำความสะอาด เพื่อนำเมล็ดข้าวลีบ และเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ รวมถึงการนำเอาวัสดุการเกษตรที่ติดมากับข้าวเปลือกออก เช่น เศษฟาง ดิน หินและทราย


วิธีการบรรจุภัณฑ์

1 นำข้าวสารที่ได้นำมาบรรจุถุงพลาสติก


2 นำข้าวสารชั่งน้ำหนัก พร้อมติดฉลาก


3 ข้าวสารที่บรรจุเพื่อจำหน่าย ถุงละ 1 กิโลกรัม


4 ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุเรียบร้อย นำไปจำหน่ายที่ตลาดโก้งโค้งคณะเกษตร มช.