HAZE FREE THAILAND

โครงการปศุสัตว์ไร้หมอกควัน

1.หลักการและเหตุผล

            โครงการโค-กระบือเนื้อมีจุดประสงค์ในการส่งเสริมการเกษตรหรือการปศุสัตว์แบบปลอดการเผาไม่ว่าจะเป็นการเกษตรชนิดใดก็ตาม โดยอาศัยหลักการ Supply Chain Re-Design หรือการออกแบบห่วงโซ่อุปทานใหม่โดยความร่วมมือจากทั้งภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดสายโซ่อุปทานเส้นใหม่ที่มีกิจกรรมและกระบวนการที่จะสร้างความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งในการดำเนินการคือ การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับกลุ่มสมาชิกโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ พัฒนากระบวนการผลิต ต่อยอดไปถึงการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกลไก Social Enterprise หรือ กิจการเพื่อสังคมต่อไปในอนาคต

 

2.กระบวนการดำเนินงาน

            รับสมัครสมาชิกเพื่อจัดทำฐานข้อมูลปศุสัตว์และพิกัดรายแปลงเพื่อสอบทานกลับไปสู่ระบบการไม่พึ่งพาไฟในการผลิตเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที หลังจากนั้นจะสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานแปรรูปปศุสัตว์ ด้วยกลไกตลาดรูปใหม่ที่โครงการได้เตรียมไว้ เมื่อสมาชิกได้เข้าร่วมโครงการแล้วโครงการจะทำการตรวจสอบการใช้ไฟจากพิกัดรายแปลงของสมาชิก หากพบว่าภายในแปลงของสมาชิกมีร่องรอยเผาไหม้จากภาพดาวเทียมหรือมีข้อมูลจุดความร้อนในช่วงระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 20 เมษายน 2560 ทางโครงการจะปฏิเสธการรับซื้อโค-กระบือทันที

 

รายการ

ราคา (บาท) ต่อกิโลกรัม

1.เนื้อก้อน

200.00

2.เนื้อแกง (กระพราะ ปอด)

130.00

3.เนื้อชุด (รวมเครื่องใน ตับ ผ้าขี้ริ้ว ม้าม สมอง หัวใจ ลิ้น)

170.00

4.หนัง     (กรณีน้อยกว่า 20 กก)

                (กรณีมากกว่า 20 กก)

33.00

35.00

5.กระดูก

4.00

6.ไขกระดูก

20.00

7.ชุดเท้า (เท้า 4 ข้าง, หาง, หู)

350.00

 *** อัตราดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับมติของคณะทำงาน

เงื่อนไขทางด้านราคารับซื้อ (กระบือ) ของโครงการ

            การสนับสนุนจากโครงการจะทำการสนับสนุนช่องทางการตลาดโดยการจัดหาคนงานในการชำแหละ กระบวนการชำแหละ และจัดจำหน่ายโดยตรงให้กับผู้ค้ารายย่อย (เขียงเนื้อ) โดยมีรายละเอียดราคาดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตามเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการดำเนินงาน โดยเกณฑ์กระบือที่สามารถเข้าร่วมโครงการ

1.กระบือ ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ไม่มีส่วนพิการหรือป่วย

2.ไม่มีการกำหนดน้ำหนักหรือขนาดกระบือขั้นต่ำที่จะเข้าร่วมโครงการรวมถึงพันธุ์

เมื่อได้ทำการชำแหละกระบือเสร็จสิ้นแล้วโครงการจะทำการรวบรวมจำนวนเงินแล้วทำการหักค่าดำเนินการจำนวน 550.00 บาท โดยจำนวนเงินดังกล่าวประกอบด้วย

รายการ

บาท

1.ค่าใบอนุญาตการฆ่า

50.00

2.ค่าแรงคนงานในการชำแหละ

400.00

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์

100.00

4.สมทบกองทุนโค-กระบือลดหมอกควัน

-

5.ค่าขนส่ง

ตามตกลง

รายการ

รายละเอียด

กระบือหมายเลข 3

 

 

ขนาดไร่ปลอดการเผา

47 ไร่

พิกัด

18.691596, 98.387568

มูลค่าเพิ่มจากการไม่พึ่งพาการเผา

114.90 บาทต่อไร่

วันที่แปรรูป

7 เมษายน 2560

s